Informuję wszystkich zainteresowanych rolników hodujących zwierzęta gospodarskie o obowiązujących w obrocie urzędowych świadectwach zdrowia.
Urzędowe świadectwa zdrowia wydają w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim urzędowi lekarze weterynarii w oparciu o wiedzę o sytuacji zdrowotnej zwierząt na terenie powiatu oraz badanie kliniczne. Po badaniu zwierząt, zostanie wystawione urzędowe świadectwo zdrowia i pobrana opłata, wg obowiązujących cen.

W OBROCIE BYDŁA OBOWIĄZUJĄ ŚWIADECTWA ZDROWIA PRZY PRZEMIESZCZANIU:

1) pomiędzy stadami bydła (kupno-sprzedaż) w kraju

Opłata za wystawienie świadectwa zdrowia dla bydła wynosi:
- do 5 sztuk zwierząt 17 zł,
- powyżej 5 sztuk-za każde następne zwierzę 3 zł,

Za cielęta do 6 miesięcy życia:
- do 5 sztuk zwierząt 17 zł,
- powyżej 5 sztuk -za każde następne zwierzę 1 zł

2) przy sprzedaży podmiotowi pośredniczącemu i przemieszczeniu zwierząt do miejsc gromadzenia przed wywozem do handlu

Opłata za wystawienie świadectwa zdrowia dla bydła wynosi:
- 14,25 zł z tym, że minimalna opłata nie może być niższa niż 45,50 zł.
- za cielęta do 6 miesięcy życia opłata wynosi 5,80 zł w tym, że minimalna opłata nie może być niższa niż 15 zł.

Sprzedający winni okazać urzędowemu lekarzowi decyzje stwierdzające o urzędowo wolnym stadzie od:
- gruźlicy,
- brucelozy,
- enzootycznej białaczki bydła.
Decyzje wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim.
Osoby które nie odebrały z Inspekcji Weterynaryjnej w Drawsku Pomorskim decyzji o urzędowej wolności stada bydła od:
- gruźlicy,
- brucelozy,
- enzootycznej białaczki bydła
winne złożyć wniosek i wnieść opłatę w wysokości 10 zł za każdą decyzje. Opłatę wnosi się w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim, łącznie 30 zł.

W OBROCIE ŚWINIAMI ŚWIADECTWA ZDROWIA OBOWIĄZUJĄ PRZY PRZEMIESZCZANIU:

1) pomiędzy stadami (kupno-sprzedaż)
2) sprzedaży sztuk do uboju w rzeźni

Opłata za wystawienie świadectwa zdrowia dla świń wynosi:
- do 15 sztuk zwierząt 17 zł,
- powyżej 15 sztuk - za każde następne zwierzę 1 zł

W tym przypadku hodujący świnie rolnik, również winien okazać urzędowemu lekarzowi wystawiającemu świadectwa decyzje o urzędowej wolności stada świń od choroby Aujeszkyego.
Powyższe decyzje zostały dostarczone wszystkim hodowcom, w stadach w których zakończono próbkobranie i uzyskano wynik ujemny.

Niżej wymienieni lekarze weterynarii są upoważnionymi do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia:
1) Bogdan Otłowski tel. 094 363 23 35, 606 359 852
2) Marcin Belemesko tel. 094 375 52 18, 602 785 421
3) Łukasz Jasiński tel. 094 375 52 18, 660 473 345
4) Małgorzata Jasińska tel. 094 375 52 18, 660 473 345
5) Adam Orłowski tel. 094 361 62 07, 608 442 712
6) Krzysztof Urlich tel. 094 375 40 50, 505 004 050
7) Magdalena Młynarska tel. 502 399 068
8) Piotr Godziebiewski tel. 094 367 00 46, 660 122 597
9) Anna Ziemińska tel. 606 715 771

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26, luty 2016 10:14 Marek Zyśk