Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim informuje o tym, że art. 9 oraz art. 18 Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 05.35.1), zobowiązuje wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym także rolników produkujących pasze na potrzeby własne w swoich gospodarstwach do złożenia zgłoszenia i oświadczenia paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w celu dokonania rejestracji.

Od 1 stycznia 2011 r. zwiększy się zakres kontroli dotyczącej bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowotności roślin.

Wprowadzenie wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach , zgodnie z załącznikami I i II cytowanego Rozporządzenia nakładają obowiązek rejestracji, jak też:

utrzymania w czystości pomieszczeń magazynowych oraz wyposażeń i urządzeń wykorzystywanych do przechowywania , wytwarzania : ziarna, otrąb zbożowych oraz mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt
pomieszczenia magazynowe powinny wykluczyć dostęp szkodników do przechowywanych pasz, dzięki zapewnieniu szczelności okien i drzwi

W każdym gospodarstwie powinna być prowadzona dokumentacja :

1. związana z produkcją pasz oraz ich zakupem, a także ilością wydawanej paszy z każdej wyprodukowanej partii, która umożliwi zidentyfikowanie pochodzenia produktu oraz pozwoli na sprawdzenie, czy pasza bądź też surowce wytworzone w gospodarstwie do dalszego przetwórstwa nie stanowią zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi

2. stosowania środków ochrony roślin oraz środków do zwalczania szkodników

3. stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie

4. każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo produktów pierwotnych

5. wyników analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz

6. z zakresu lecznictwa weterynaryjnego oraz karty odchowu zwierząt / nie dotyczy Rolników zajmujących się wyłącznie produkcja roślinną /

Niespełnienie wymagań zawartych w załączniku I i II Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 05.35.1) dotyczące braku rejestracji gospodarstwa, które produkuje pasze na potrzeby własne, wytwarza produkty rolne, w tym prowadzi uprawę, zbiór, przechowywanie, przetwarzanie, transport lub wprowadza je na rynek może spowodować wstrzymanie bądź też obniżenie wysokości należnych dopłat obszarowych.

 

Przykładowe wzory ewidencji do pobrania:

Ewidencja_dla_gospodarstw.doc

Ewidencja_dla_gospodarstw.pdf

Ewidencja_zabiegow_mycia.doc

Ewidencja_zabiegow_mycia.pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26, luty 2016 11:42 Marek Zyśk