Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul.Polna 1
78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce wykonywania pracy:

Drawsko Pomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.Nr 33, poz.287 z późn.zmianami)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w godzinach 7,00 - 15,00
- wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych
- wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na I piętrze. W budynku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inspekcji weterynaryjnej
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
prawo jazdy

wymagania dodatkowe

umiejętność obsługi komputera
uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot.mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń

Termin składania dokumentów:

26-09-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Polna 1
78-500 Drawsko Pomorskie

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 094 3632270

 

Wytworzył/Odpowiada:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

jednostka organizacyjna:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim

Udostępnił:

Sylwia Smolny

komórka organizacyjna:

księgowość

Wprowadzono:

12-09-2012

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26, luty 2016 12:17 Marek Zyśk