WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY 

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada  2010 r. rozporządzenia  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub gospodarstwa prowadzącego ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw.  W obydwóch przypadkach jest to ubój własnych zwierząt gospodarskich celem pozyskania mięsa na użytek własny. Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego będą ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, informuje  powiatowego lekarza weterynarii na piśmie  (według załącznika  1) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz, należy również powiadamiać na 24 godziny przed ubojem Powiatowego Lekarza Weterynarii, otrzymać pisemną informację o planowanym uboju owcy lub kozy zawierającą między innymi datę i miejsce planowanego uboju oraz numer telefonu posiadacza zwierzęcia albo podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym są ubijane zwierzęta pochodzące z innych gospodarstw. Organy Inspekcji Weterynaryjnej dysponujące wyżej wymienionymi informacjami mają możliwość ustalenia wieku zwierzęcia poddawanego ubojowi. W obejnej chwili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badaniu w kierunku TSE podlegają wszystkie owce i kozy powyżej 18 miesiąca życia zarówno poddane ubojowi w celu spożycia przez ludzi, jak również padłe. Od tych zwierząt obowiązkowo należy pobierac próby w kierunku TSE. W informacji musi się znaleźć oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) ) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim, ul. Polna 1, 78-500 Drawsko Pomorskie tel. 94 363 22 70., fax 94 363 42 58

UWAGA ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest  niedopuszczalny poza rzeźnią.

Materiałem szczególnego ryzyka  (SRM) w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:

1) migdałki,
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy,
3) krezka,
4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

1) jelito biodrowe,
2) śledziona,
3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

1) rdzeń kręgowy,
2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
3) migdałki,
4) jelito biodrowe,
5) śledziona,
6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

 

SRM odbierają:

 STRUGA S.A.
Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
tel. 052 351-10-39
Oddział z siedzibą w Karlinie tel. 094 311-72-38, tel. kom. 660-710-496

 

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY ?EKOUTIL
ul. Pilska 1, Śmiłowo, 64-810 Kaczory
tel. 067 281-42-61
tel. kom. 667-984-166

Z cytowanego powyżej aktu prawnego   wynika bezwzględny nakaz badania na włośnie mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny. Próbę do badania pobiera ;

- urzędowy lekarz weterynarii w przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu,
- posiadacz mięsa w przypadku dzików i uboju zwierząt na terenie własnego gospodarstwa,
- podmiot dokonujący uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw.

Sposób pobierania próbek mięsa do badania  i zasady dostarczania do urzędowego lekarza weterynarii (według załącznika 2 ).

Mięso świń nutrii i dzików  nie może zostać spożyte ani przetworzone przed badaniem  na obecność włośni i uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania  z wynikiem ujemnym. 

Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:

- uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości,
- zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
- fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym AR i MR w Złocieńcu, zwrócić paszport w przypadku cielęcia, oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie,
  Ponadto podmiot prowadzący gospodarstwo w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw zapewnia ;

- niezwłoczny ubój zwierząt po przybyciu do gospodarstwa,
- miejsce lub pomieszczenie  do przeprowadzenia ogłuszenia, wykrwawiania i wytrzewiania zwierząt. Miejsce to powinno być odizolowane od pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są zwierzęta, mieć dostęp do bieżącej wody  oraz zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą dla przeprowadzenia wszelkich czynności w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu mięsa.
- właściwe warunki przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym SRM,
- prowadzi ewidencje przeprowadzonych w gospodarstwie ubojów .

Działalność polegająca na uboju zwierząt gospodarskich pochodzących z innych gospodarstw wymaga zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Drawsku Pomorskim

UWAGA

POWYŻSZA INFORMACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI JEST ZAWARTA NA STRONIE  INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W DRAWSKU POMORSKIM;

www.piwdp.pl

 

Urzędowymi Lekarzami Weterynarii na terenie Powiatu Drawskiego, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny oraz do badania zwierząt łownych są:

lek. wet. Małgorzata Jasińska   

Czaplinek

094 375-52-18

lek. wet. Bogdan Otłowski

Drawsko Pom.

094 363-23-35

 

Urzędowymi lekarzami Weterynarii na terenie Powiatu Drawskiego, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny są  (NIE BADAJĄ DZIKÓW !!):

lek. wet. Adam Orłowski

Kalisz Pom.

094 361-62-07

 

Wytworzył: Marek Zyśk
Data informacji: 2009-05-13 10:10:15
Opublikował: Marek Zyśk
Data publikacji: 2011-12-05 13:01:30
Odsłon: 7895
Dziennik zmian