PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGIVCZNEGO jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.

PBB powinien być przygotowany w taki sposób, aby był on czytelny zarówno dla pracowników i osób związanych z obsługą fermy, jak również dla osób postronnych.

PBB powinien definiować punkty krytyczne dla gospodarstwa oraz wykazać niezbędne działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynnika stwarzającego ryzyko zdrowotne dla stada. Opracowanie PBB powinno być ukierunkowane na kontrolę ryzyka związanego z utratą statusu zdrowotnego stada niezależnie od jednostki chorobowej, jednak ze szczególnym ukierunkowaniem na ASF.

PBB powinien być przygotowany w sposób czytelny, łatwy do użycia i rewidowany przez załogę fermy co najmniej raz w roku lub przy każdej zmianie sytuacji epizootycznej w sąsiedztwie gospodarstwa, powiecie czy kraju mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo stada, a także po każdej dużej zmianie organizacyjnej lub technologicznej w gospodarstwie.

W PBB należy zawrzeć wszystkie opracowane dla gospodarstwa procedury operacyjne, wzory rejestrów oraz protokołów

 

Więcej informacji w zakładce Załączniki

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. środa, 10 listopad 2021 09:14 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. środa, 10 listopad 2021 09:24 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. środa, 10 listopad 2021 09:25 Marek Zyśk