Z dniem 01.01.2010 r. obowiązującym przepisem dotyczącym badania mięsa w kierunku włośni jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. U. L 338/60), które zastępuje dotychczasowe obowiązujące do 31.12.2009 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą badania trychinoskopowego. (Dz. U. Nr 24 poz. 156 z dnia 14 lutego 2007 r.).

Od 1 stycznia 2009 r. kontrolą wzajemnej zgodności (ang. cross compliance) prowadzonej przez ARiMR podlegają gospodarstwa rolników, którzy ubiegają się w 2009 roku o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także gospodarstwa w których realizowane są działania chroniące środowisko naturalne, takie jak Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne oraz wsparcie z tytułu tzw. ONW. Natomiast zagadnienia związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich takich jak bydło, świnie, owce i kozy podlegają kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.

Informuję wszystkich zainteresowanych rolników hodujących zwierzęta gospodarskie o obowiązujących w obrocie urzędowych świadectwach zdrowia.
Urzędowe świadectwa zdrowia wydają w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim urzędowi lekarze weterynarii w oparciu o wiedzę o sytuacji zdrowotnej zwierząt na terenie powiatu oraz badanie kliniczne. Po badaniu zwierząt, zostanie wystawione urzędowe świadectwo zdrowia i pobrana opłata, wg obowiązujących cen.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada 2010 r. rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub gospodarstwa prowadzącego ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw. W obydwóch przypadkach jest to ubój własnych zwierząt gospodarskich celem pozyskania mięsa na użytek własny. Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego będą ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii na piśmie (według załącznika 1) o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 09 do 13 maja 2009 r., na obszarze województwa zachodniopomorskiego będzie przeprowadzana jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiającej loty samolotów w wyżej określonym czasie, akcja będzie prowadzona w kolejnych dniach maja. Podobnie jak w latach ubiegłych, szczepienie będzie wykonane za pomocą doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie, która będzie wyrzucana z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki.

Informuję wszystkich zainteresowanych, hodujących świnie , że w miesiącu czerwcu 2008 r. rozpoczęto na ternie Powiatu Drawskiego, realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Celem programu jest uwolnienie terytorium całego Kraju od choroby Aujeszkyego. Program polega na ; dwukrotnym (stada tuczników ) lub trzykrotnym (stada z maciorami i knurami), pobraniu krwi w odstępie 2-6 miesięcy i badaniu laboratoryjnym na obecność wirusa u świń w stadzie.