BADANIA IRZ/CC

Wymogi wzajemnej zgodności -  PLIK

Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości IRZ -  PLIK

Oświadczenie o płci zwierzęcia - PLIK

Wniosek o kontrolę IRZ w gospodarstwie -  PLIK

Księga rejestracji bydła - PLIK

Księga rejestracji świń - PLIK

Księga rejestracji kóz i owiec -  PLIK

Poradnik dla rolników -  pdfPLIK

Minimalne normy, Obszar A, ObszarB i Obszar C obowiązujący od 2013 r. (do wydruku) -pdfPLIK

 


Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia  PLIK


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju  ... na użytek własny   PLIK

 


 

DLA LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI

na rok 2013


Miesięczna informacja ... o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  PLIK  

Miesięczna informacja ... o wynikach monitorowania odporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe  PLIK

Miesięczna informacja ... o stwierdzeniu chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowi rejestracji
 PLIK

Informacja  ... o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej
obowiązkowi zwalczania PLIK

Informacja do sprawozdania RRW7 z przeprowadzonych badań kontrolnych
i szczepień ochronnych zwierząt PLIK


 

Protokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt PLIK PLIK

 

Zgłoszenie gotowości wykonywania czynności ... PLIK   PLIK

Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia (świnia)
PLIK  PLIK

Pismo przewodnie do badań laboratoryjnych ZHW   PLIK    PLIK

Oświadczenie zleceniobiorcy niezbędne przy podpisywaniu umów
na czynności wyznaczone
   PLIK        PLIK

 

Pokwitowanie odbioru powiadomienia i zaświadczenia
o przeprowadzonym badaniu 
...  PLIK      PLIK

 

Protokól obserwacji - wścieklizna - pdfPLIK

 

 

-  Opłata za czynności wykonane w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim

 

Fundusz Epizootyczny

Nowe stawki dla lekarzy wyznaczonych - podstawa prawna


   

DLA MYŚLIWYCH

Świadectwo miejsca pochodzenia lisa dzikiego - PLIK PLIK

Świadectwo miejsca pochodzenia dzika - PLIK PLIK


 


INFORMACJA DLA OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE

 

Osoby utrzymujące zwierzęta w gospodarstwie powinny wypełnić zgłoszenie / wniosek w celu zarejestrowania się w rejestrze gospodarstw.

Osoby, które chcą uzyskać decyzje dotyczące uznania stad bydła za urzędowo wolne od : gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła oraz za uznanie stad owiec i kóz za urzędowo wolne od brucelozy powinny wypełnić wniosek o uznanie stada.

Zarówno zgłoszenie/wniosek, jak i wniosek o uznanie stada należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim.

 

Zgłoszenie/wniosek Zgłoszenie/wniosek
Wniosek Wniosek

 


 

INFORMACJA O ZAŚWIADCZENIU PASZOWYM 

Podmioty działające na rynku pasz na poziomie produkcji pierwotnej (gospodarstwa rolne w których dokonuje się czynności takich jak : uprawy, zbiory, czyszczenie i sortowanie zbóż, pakowanie, przechowywanie, naturalne suszenie lub zakiszanie) oraz na poziomie innej niż produkcja pierwotna zgodnie z art. 5 i art. 18 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia (WE)183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. U. UE. L. 05.35.1) zobowiązane są do złożenia zgłoszenia i oświadczenia paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w celu rejestracji w rejestrze paszowym.
Na tej podstawie, na wniosek zostaje wydane zaświadczenie paszowe o spełnieniu wymogów w zakresie higieny pasz, niezbędne przy sprzedaży pasz (zboża paszowego) na rynek. Wydanie zaświadczenia jest obciążone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 

Zgłoszenie Zgłoszenie
Wniosek o zaświadczenie paszowe Wniosek o zaświadczenie paszowe

Oświadczenie

Oświadczenie

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. niedziela, 17 kwiecień 2016 19:19 Marek Zyśk