POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W DRAWSKU POMORSKIM


Regulamin organizacyjny

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ   I    Sprawy ogólne,
DZIAŁ   II   Siedziba i właściwość terytorialna,
DZIAŁ   III   Organizacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim,

DZIAŁ   IV   Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim,

DZIAŁ   V   Postanowienia końcowe.

Schemat struktury organizacyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim.
 

DZIAŁ I

 Sprawy ogólne

§1

 Regulamin Organizacyjny określa strukturę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim, zwanego dalej ?Inspektoratem".
 

 §2

  Podstawy prawne działania Inspektoratu:
 1. Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 poz. 842 t.j. z 2008 r.).
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz. U. Nr 213 poz. 1342 t.j. z 2008 r.).
 3. Ustawa z dnia  16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 17 poz.  127 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 204 poz. 1281 t.j. z 2008 r.).
 5. Ustawa z dnia  25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z 2006 r.).
 6. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. Nr 16 poz. 145 póz. zmian.).
 7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (  Dz. U. Nr 106 poz. 1002  t.j.z 2003 r. późniejszymi zmianami).
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.).
 9. Ustawa z dnia  29 czerwca 2007 r.  o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (  Dz. U. Nr 133 poz.  921 z 2007 r.).
 10. Ustawa  z  dnia   18  grudnia  2003  r  o  zakładach  leczniczych  dla  zwierząt (Dz. U. Nr 11 poz. 95).
 11. Ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.  1240 i 1241 z 2009 r.).
 12. Ustawa z dnia 29 wrzesień 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2002., Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

§3

 1. Inspektorat jako jednostka budżetowa wykonuje zadania zlecone przez administracją rządową, określone niniejszym regulaminem.
 2. Inspektorat sporządza i realizuje plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z przewidzianymi procedurami.
 3. Inspektorat otwiera rachunek dochodów własnych, których źródłem są wpłaty wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspektoratu, wynikające z różnicy w aktualnych rozporządzeniach za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz czynności wykonywane przez osoby wyznaczone.
 4. Przy realizacji swych zadań Inspektorat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, Inspekcją Sanitarną, Policją, Strażą Pożarną, a także innymi instytucjami, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Inspektoratu
 

DZIAŁ II

Siedziba i właściwość terytorialna

 

§4

 1. Siedziba Inspektoratu: ul. Polna 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
 2. Właściwość terytorialna Inspektoratu obejmuje  Powiat Drawski z gminami: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec.
 

DZIAŁ III

Organizacja PIW w Drawsku Pomorskim

 

§5

 1. Organem Inspekcji Weterynaryjnej w Drawsku Pomorskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania za pomocą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, którego jest kierownikiem.

 

§6

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii znajdują się następujące zespoły i samodzielne  stanowiska pracy:
1) zastępca powiatowego lekarza,

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

2) inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
3) inspektor weterynaryjny do spraw  zwalczania choroby Aujeszkyego u świń,

4) kontroler weterynaryjny  identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

5) inspektor  weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
6) inspektor  weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

7) inspektor weterynaryjny do spraw żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,

 

Zespół do spraw finansowo - księgowych

 

8) główny księgowy,

 

Zespół do spraw administracyjnych

 

9) sekretarz kierownika jednostki,
10) informatyk,
11) kierowca

 

12) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny,

 
 

DZIAŁ IV

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim

§7

1. W zakresie zwalczania oraz monitoringu chorób zakaźnych zwierząt:

 • a) przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniach chorób zakaźnych, dochodzenie epizootyczne, pobieranie prób do badań laboratoryjnych, potwierdzanie lub wykluczanie zgłoszonych chorób.
 • b) zwalczanie chorób przez wydawanie decyzji o nakazach i zakazach w ogniskach chorób, likwidację chorych i podejrzanych zwierząt, przeprowadzanie dezynfekcji
 • c) monitoring chorób zakaźnych zwierząt
 • d) sprawozdawczość w zakresie chorób zakaźnych zwierząt

2. W zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego

 • a) badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, wyznaczanie organów urzędowego badania
 • b) nadzór nad transportem zwierząt rzeźnych i ich ubojem,
 • c) nadzór nad rozbiorem, przetwórstwem, przechowywaniem, i transportem mięsa i produktów z niego pochodzących
 • d) nadzór nad pozyskiwaniem i przechowywaniem mleka
 • e) monitoring skażeń i pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • f)  nadzór nad punktami skupu zwierząt łownych,

3. Nadzór nad zbieraniem i przekazywaniem materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka do upoważnionych podmiotów.
4. Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem środków żywienia zwierząt.

5. Nadzór nad pozyskiwaniem, obróbką, konserwacją, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu materiału biologicznego, nadzór nad punktami inseminacyjnymi i kopulacyjnymi

6. Nadzór nad wylęgiem drobiu i wylęgiem ryb.

7. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz kontrola wymogów wzajemnej zgodności.
8. Nadzór nad dobrostanem zwierząt
9. Prowadzenie rejestru podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz kontrola realizacji warunków weterynaryjnych przez te podmioty

10. Kontrola realizacji zadań przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie:

 • a) szczepień ochronnych i badań monitoringowych
 • b) nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt
 • c) badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • d) badania zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw i orzeczeń o stanie, zdrowia

11. Nadzór nad handlem zwierzętami i ich produktami z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i z krajami trzecimi
12. Prowadzenie dokumentacji własnej działalności

13. Sporządzanie i przedkładanie Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii planów rzeczowo-finansowych, analiz i sprawozdań

14. Prowadzenie księgowości i rachunkowości w tym realizacja funduszu płac, sprawozdawczość finansowa oraz windykacja należności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

15. Prowadzenie spraw personalnych pracowników, ich ubezpieczeń i uprawnień socjalnych, kontrola dyscypliny pracy, przestrzeganie warunków BHP

16. Nadzór nad majątkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, prowadzenie gospodarki materiałowej, przestrzeganie ochrony przeciwpożarowej

17. Realizacja zadań w ramach ochrony cywilnej

18. Zadania pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczące poszczególnych stanowisk pracy określone są w szczegółowych zakresach czynności ich dotyczących.

 

DZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§8

1.   Powiatowy Inspektorat Weterynarii używa pieczęci o treści:

 

2.        Pisma wychodzące z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podpisywane są przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i opatrzone pieczęciami:

 
 

Podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii pisma wychodzące podpisywane są z jego upoważnienia przez zastępcę i opatrzone pieczęcią:

 
 

3.        Do dysponowania środkami finansowymi i podpisywania dokumentów finansowych upoważnieni są: Powiatowy Lekarz Weterynarii, jego zastępca oraz księgowa PIW.

4.        Pisma przychodzące i wychodzące oraz obieg dokumentów wewnątrz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii reguluje instrukcja kancelaryjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim.

 

§9

Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§10

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim wchodzi w życie z dniem podpisania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. niedziela, 17 kwiecień 2016 10:43 Marek Zyśk