FINANSOWANIE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ


Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej, (Dz. U. 2007 r. Nr 121 poz. 842 ze zm.) koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentami środków budżetowych są:
- minister właściwy ds. rolnictwa, jako dysponent I stopnia - główny w stosunku do Głównego Inspektoratu Weterynarii;
- Główny Lekarz Weterynarii
    - jako dysponent II stopnia w stosunku do 11 granicznych lekarzy weterynarii (dysponenci III stopnia),
   - jako dysponent III stopnia w stosunku do środków finansowych, jakie otrzymuje na funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii;
- Wojewodowie, jako dysponenci I stopnia - głównie w stosunku do wojewódzkich lekarzy weterynarii;
- wojewódzcy lekarze weterynarii:
   - jako dysponenci II stopnia w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii (z wyjątkiem województwa wielkopolskiego),
   - jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów weterynarii;
- powiatowi lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.

Stopnie, o których mowa wyżej (I, II, III) wskazują podległość, w tym finansową poszczególnych dysponentów.
Wszystkie inspektoraty weterynarii, a więc Główny Inspektorat Weterynarii, graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, są państwowymi jednostkami budżetowymi i posiadają samodzielność finansową ? otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego stopnia i samodzielnie je wydatkują.

Klasyfikacja budżetowa źródeł finansowania zadań i funkcjonowania jednostek organizacyjnych IW:
część 32 - Rolnictwo, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01021 - Główny Inspektorat Weterynarii,
rozdział 01035 - graniczne inspektoraty weterynarii,
część 85 - Budżety wojewodów, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01033 - wojewódzkie inspektoraty weterynarii,
rozdział 01034 - powiatowe inspektoraty weterynarii,
rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,
część 83 ? rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia
rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe
rezerwa celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto rezerwa celowa na skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. niedziela, 17 kwiecień 2016 11:41 Marek Zyśk